Sell Bitcoin Cash in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
wh333
거래 384 | 피드백 점수 99%
3000-500000 CNY
3505.97 CNY
yexing
거래 3700 | 피드백 점수 99%
4000-200000 CNY
3505.25 CNY
szs731114
거래 712 | 피드백 점수 98%
3000-50000 CNY
3498.1 CNY
hsuyawen
거래 17 | 피드백 점수 100%
3000-20000 CNY
3492.74 CNY
victorykorean89
거래 21 | 피드백 점수 100%
1000-200000 CNY
3490.95 CNY
qqqqpppp
거래 12 | 피드백 점수 100%
3800-5800000 CNY
3471.27 CNY
weisheierge
거래 23 | 피드백 점수 100%
1000-2000 CNY
3469.49 CNY
a1122626
거래 34 | 피드백 점수 100%
5000-10000 CNY
3464.84 CNY
zhangjunyao
거래 7 | 피드백 점수 83%
100-2600 CNY
3437.3 CNY
embracebtc
거래 1 | 피드백 점수 100%
88-88888888 CNY
3426.92 CNY
tang51587
거래 88 | 피드백 점수 98%
1000-3300 CNY
3320 CNY
buybtc
거래 33 | 피드백 점수 100%
1000-49999 CNY
3258.46 CNY
lw998
거래 1 | 피드백 점수 100%
1000-4000 CNY
3216.61 CNY
renmike2017
거래 20 | 피드백 점수 100%
300-2000 CNY
3179.41 CNY
xulin
거래 65 | 피드백 점수 100%
2000-20000 CNY
3149.72 CNY
dwly
거래 41 | 피드백 점수 100%
1000-10000 CNY
3147.93 CNY
whywhy
거래 978 | 피드백 점수 97%
5000-10000 CNY
3040.27 CNY
xiaoyan
거래 150 | 피드백 점수 99%
3500-200000 CNY
3033.56 CNY
heweiwei
거래 118 | 피드백 점수 98%
3000-10000 CNY
3000 CNY
acan53661730
거래 202 | 피드백 점수 98%
1000-8000 CNY
2948 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식