Sell Bitcoin Cash in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
MI
michix.cc
거래 3 | 피드백 점수 100%
888-1000 CNY
880.67 CNY
LI
liwen
거래 588 | 피드백 점수 98%
500-3000 CNY
869.33 CNY
H8
h88886
거래 14 | 피드백 점수 100%
1000-10000 CNY
869.16 CNY
MA
mahdiseyedsalehi
거래 14 | 피드백 점수 100%
500-1500 CNY
868.46 CNY
XU
xuzihong
거래 194 | 피드백 점수 99%
1999-19999 CNY
868.29 CNY
VI
victorykorean89
거래 25 | 피드백 점수 100%
1000-50000 CNY
868.2 CNY
WA
wangyanqing
거래 193 | 피드백 점수 98%
300-3400 CNY
867.33 CNY
YE
yexing
거래 3823 | 피드백 점수 99%
5000-200000 CNY
863.58 CNY
LM
lmjzm888
거래 3 | 피드백 점수 100%
100-5000 CNY
863.23 CNY
HS
hsuyawen
거래 19 | 피드백 점수 100%
3000-6500 CNY
860.35 CNY
SU
sunguodong
거래 13 | 피드백 점수 91%
500-50000 CNY
853 CNY
WH
wh333
거래 418 | 피드백 점수 99%
5000-500000 CNY
845.79 CNY
MA
maxuan
거래 335 | 피드백 점수 99%
100-2000000 CNY
838.82 CNY
LJ
lj1688
거래 31 | 피드백 점수 100%
100-2000 CNY
803.85 CNY
JN
jnwcbb.cc
거래 8 | 피드백 점수 100%
200-1000 CNY
800 CNY
LE
leslie3784
거래 3180 | 피드백 점수 99%
500-30000 CNY
798.71 CNY
XU
xulin
거래 69 | 피드백 점수 100%
1000-5000 CNY
798.53 CNY
DW
dwly
거래 47 | 피드백 점수 100%
1000-10000 CNY
767.4 CNY
XI
xiaoyan
거래 150 | 피드백 점수 99%
3500-200000 CNY
711.95 CNY
ZJ
zj19880303
거래 501 | 피드백 점수 98%
50-5000 CNY
608.8 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식