Sell Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
chenchao19900118
거래 2450 | 피드백 점수 99%
1000-20000 CNY
43405 CNY
hinana
거래 48 | 피드백 점수 100%
20000-1000000 CNY
43400 CNY
anlan001
거래 1936 | 피드백 점수 99%
1000-40000 CNY
43328.19 CNY
chengxinjiaoyi
거래 9170 | 피드백 점수 99%
5000-150000 CNY
43319.44 CNY
bitcoinfans
거래 845 | 피드백 점수 98%
20000-430000 CNY
43305 CNY
uptyou
거래 952 | 피드백 점수 98%
100-5000 CNY
43135.7 CNY
xyhlovehh
거래 100 | 피드백 점수 97%
5000-20000 CNY
43126.95 CNY
qqqqpppp
거래 767 | 피드백 점수 99%
5000-200000 CNY
43100 CNY
wh333
거래 21 | 피드백 점수 94%
5000-300000 CNY
43061.32 CNY
jim_you
거래 81 | 피드백 점수 100%
10000-15000 CNY
43056.95 CNY
btclee
거래 168 | 피드백 점수 98%
50000-500000 CNY
43013.2 CNY
hoom
거래 4160 | 피드백 점수 99%
500-40000 CNY
42877.58 CNY
tillsky001
거래 254 | 피드백 점수 99%
200-20000 CNY
42873.21 CNY
wangyu666
거래 1955 | 피드백 점수 99%
10000-5000000 CNY
42800 CNY
laucas
거래 165 | 피드백 점수 100%
50000-300000 CNY
42654.47 CNY
tomlow
거래 0 | 피드백 점수 0%
10000-50000 CNY
42654.47 CNY
uptyou
거래 952 | 피드백 점수 98%
50-8000 CNY
42566.97 CNY
fengwei
거래 15 | 피드백 점수 100%
50000-4999999 CNY
42479.47 CNY
hc562904448
거래 335 | 피드백 점수 96%
30000-70000 CNY
42475.1 CNY
zangmin
거래 712 | 피드백 점수 99%
40000-100000 CNY
41998.24 CNY
중국,전부 가상화폐,계좌 이체