Sell Bitcoin in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
XY
xy6wkm.cc
거래 1 | 피드백 점수 100%
1000-2200 CNY
24578 CNY
WE
weido
거래 203 | 피드백 점수 98%
3500-55000 CNY
24534.9 CNY
BA
babyl
거래 90 | 피드백 점수 100%
12000-12001 CNY
24532.43 CNY
HO
hoom
거래 5540 | 피드백 점수 99%
1000-30000 CNY
24522.56 CNY
HS
hs08ct.cc
거래 740 | 피드백 점수 99%
1000-25000 CNY
24522.72 CNY
JI
jim_you
거래 82 | 피드백 점수 100%
10000-20000 CNY
24522.56 CNY
HT
htldyp
거래 10711 | 피드백 점수 98%
1000-150000 CNY
24520.09 CNY
ZH
zhaohao
거래 1048 | 피드백 점수 98%
50-3000 CNY
24520.09 CNY
WA
wangyu666
거래 2928 | 피드백 점수 99%
10000-5000000 CNY
24518 CNY
CO
coineth
거래 4301 | 피드백 점수 99%
5000-20000000 CNY
24515 CNY
JO
jojoxie
거래 78 | 피드백 점수 98%
3000-5000 CNY
24500 CNY
XI
xie12345
거래 5016 | 피드백 점수 99%
10000-47000 CNY
24495.4 CNY
DU
duxiang
거래 50 | 피드백 점수 100%
1000-2000 CNY
24492.93 CNY
ZH
zhf1599078186
거래 3 | 피드백 점수 100%
100-5000 CNY
24492.93 CNY
KD
kdwbtb
거래 70 | 피드백 점수 100%
2000-10000 CNY
24488 CNY
WH
wh333
거래 1029 | 피드백 점수 99%
3000-500000 CNY
24443.56 CNY
UP
uptyou
거래 1876 | 피드백 점수 98%
100-30000 CNY
24438.63 CNY
PA
pannuo
거래 177 | 피드백 점수 98%
500-8000 CNY
24438.63 CNY
HL
hls231977
거래 64 | 피드백 점수 100%
1000-20000 CNY
24428.75 CNY
TL
tlax365
거래 4699 | 피드백 점수 99%
2000-50000 CNY
24391.72 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식