Sell Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
BA
babyl
거래 82 | 피드백 점수 100%
16000-16001 CNY
22335.79 CNY
YY
yyangy
거래 149 | 피드백 점수 100%
500-12300 CNY
22209.33 CNY
XC
xch426
거래 10 | 피드백 점수 100%
10000-50000 CNY
22209.33 CNY
TL
tlax365
거래 4375 | 피드백 점수 99%
2000-50000 CNY
22202.67 CNY
HE
heweiwei
거래 389 | 피드백 점수 98%
5000-10000 CNY
22200.45 CNY
LE
leeezk
거래 962 | 피드백 점수 99%
30000-350000 CNY
22193.8 CNY
ZH
zhf1599078186
거래 3 | 피드백 점수 100%
100-5000 CNY
22129.45 CNY
EV
evacola
거래 10282 | 피드백 점수 99%
3000-50000 CNY
22109.49 CNY
SY
sy639
거래 43 | 피드백 점수 97%
5000-10000 CNY
22105.05 CNY
DO
doudoucoin
거래 702 | 피드백 점수 99%
10000-45000 CNY
22090 CNY
CA
canghai12
거래 3115 | 피드백 점수 99%
30000-610000 CNY
22051.8 CNY
CO
coineth
거래 3537 | 피드백 점수 99%
10000-20000000 CNY
22050 CNY
HT
htldyp
거래 9920 | 피드백 점수 98%
1000-30000 CNY
22027.39 CNY
WA
wangyu666
거래 2639 | 피드백 점수 99%
10000-5000000 CNY
22012 CNY
WH
wh333
거래 464 | 피드백 점수 99%
2000-500000 CNY
22011.86 CNY
FE
fengg
거래 487 | 피드백 점수 99%
10000-33000000 CNY
22009.64 CNY
JU
junc
거래 73 | 피드백 점수 98%
100-400 CNY
21996.33 CNY
JI
jiaoxuejun
거래 1561 | 피드백 점수 98%
200-6000 CNY
21994.11 CNY
QQ
qqqqpppp
거래 1780 | 피드백 점수 99%
1000-10000 CNY
21987.46 CNY
LU
luojiaxin
거래 367 | 피드백 점수 100%
200-1000 CNY
21965.27 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식