Sell Bitcoin in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
DO
doudoucoin
거래 1016 | 피드백 점수 99%
15000-100000 CNY
24295 CNY
UP
uptyou
거래 3197 | 피드백 점수 99%
1000-300000 CNY
24290 CNY
OC
ocbicoin
거래 515 | 피드백 점수 99%
4999-49999 CNY
24274.73 CNY
KK
kkadon
거래 304 | 피드백 점수 99%
500-5000 CNY
24274.73 CNY
UI
uitimate
거래 7103 | 피드백 점수 99%
5000-100000 CNY
24250 CNY
JG
jgzq08.cc
거래 430 | 피드백 점수 99%
1000-50000 CNY
24250.52 CNY
CO
coineth
거래 5325 | 피드백 점수 99%
5000-20000000 CNY
24230 CNY
WE
weiwei1989
거래 529 | 피드백 점수 99%
30000-300000 CNY
24202.12 CNY
CA
canghai12
거래 3369 | 피드백 점수 99%
30000-610000 CNY
24180.34 CNY
HT
htldyp
거래 11852 | 피드백 점수 98%
3000-150000 CNY
24177.92 CNY
TL
tlax365
거래 5021 | 피드백 점수 99%
2000-80000 CNY
24153.72 CNY
QQ
qqqqpppp
거래 2599 | 피드백 점수 99%
1000-380000 CNY
24100 CNY
CA
canghai12
거래 3369 | 피드백 점수 99%
10000-800000 CNY
24059.33 CNY
FE
fengg
거래 491 | 피드백 점수 99%
10000-33000000 CNY
24032.71 CNY
XI
xinyi
거래 12103 | 피드백 점수 99%
500-30000 CNY
24028 CNY
WA
wangyu666
거래 3071 | 피드백 점수 99%
10000-5000000 CNY
24008.5 CNY
JG
jgzq08.cc
거래 430 | 피드백 점수 99%
100-35000 CNY
23948 CNY
HT
htldyp
거래 11852 | 피드백 점수 98%
1000-300000 CNY
23912 CNY
HO
hoom
거래 5840 | 피드백 점수 99%
500-50000 CNY
23888 CNY
JI
jim_you
거래 85 | 피드백 점수 100%
8000-10000 CNY
23777 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식