Buy Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
JI
jiayao321
거래 601 | 피드백 점수 98%
5000-13576 CNY
25000 CNY
FA
fanyun123
거래 234 | 피드백 점수 98%
10350-10439 CNY
25088.85 CNY
JA
jamesyeoh
거래 56 | 피드백 점수 100%
1000-4524 CNY
25091.31 CNY
QQ
qqqqpppp
거래 1712 | 피드백 점수 99%
500-4877 CNY
25165.23 CNY
CO
coineth
거래 3410 | 피드백 점수 99%
5000-400000 CNY
25184.94 CNY
GH
ghghgyy
거래 307 | 피드백 점수 100%
10000-125171 CNY
25209.58 CNY
WH
wh333
거래 296 | 피드백 점수 99%
3000-7065 CNY
25244.08 CNY
XU
xuan168
거래 241 | 피드백 점수 98%
500-4038 CNY
25256.4 CNY
UP
uptyou
거래 1335 | 피드백 점수 98%
50-2000 CNY
25303.22 CNY
HA
hanweiguan
거래 1147 | 피드백 점수 98%
100-5000 CNY
25305 CNY
IN
inventecfxw
거래 17 | 피드백 점수 100%
30000-75450 CNY
25330.32 CNY
WA
wangyu666
거래 2575 | 피드백 점수 99%
20000-500000 CNY
25377.14 CNY
DE
dengjie
거래 43 | 피드백 점수 100%
1000-8000 CNY
25379.6 CNY
EM
embracebtc
거래 218 | 피드백 점수 100%
88-868 CNY
25527.44 CNY
BI
bitcoinfans
거래 958 | 피드백 점수 98%
30000-247625 CNY
25623.54 CNY
LU
luona
거래 432 | 피드백 점수 98%
200-1000 CNY
25626.01 CNY
LU
luojiaxin
거래 359 | 피드백 점수 100%
200-1000 CNY
25626.01 CNY
MC
mcjin
거래 413 | 피드백 점수 100%
5000-50000 CNY
25872.41 CNY
TA
tangkai
거래 117 | 피드백 점수 100%
5000-17502 CNY
25894.59 CNY
Y8
y8592
거래 43 | 피드백 점수 100%
3000-20159 CNY
26100 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식