Buy Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
htldyp
거래 9091 | 피드백 점수 98%
1000-17183 CNY
32810 CNY
xinyi
거래 10801 | 피드백 점수 99%
3000-12327 CNY
32820 CNY
xie12345
거래 4743 | 피드백 점수 99%
5000-5639 CNY
32825 CNY
hanweiguan
거래 519 | 피드백 점수 98%
100-6500 CNY
32825 CNY
wangyu666
거래 2290 | 피드백 점수 99%
30000-350000 CNY
32836 CNY
saixin
거래 551 | 피드백 점수 100%
5000-81893 CNY
32835 CNY
evacola
거래 9705 | 피드백 점수 99%
5000-40044 CNY
32850 CNY
hualuosui
거래 4653 | 피드백 점수 98%
1000-49153 CNY
32850 CNY
hoom
거래 4631 | 피드백 점수 99%
2000-3000 CNY
32850 CNY
uptyou
거래 1081 | 피드백 점수 98%
50-1000 CNY
32967.5 CNY
uitimate
거래 3216 | 피드백 점수 99%
5000-92674 CNY
32999 CNY
chenchao19900118
거래 3211 | 피드백 점수 99%
1000-12264 CNY
33000 CNY
tangkai
거래 107 | 피드백 점수 100%
5000-6595 CNY
32998.9 CNY
bertcai
거래 104 | 피드백 점수 100%
3500-5689 CNY
33281.51 CNY
ss123
거래 66 | 피드백 점수 100%
8888-17889 CNY
33333 CNY
bitcoinfans
거래 903 | 피드백 점수 98%
20000-678142 CNY
33333.33 CNY
coineth
거래 2966 | 피드백 점수 99%
5000-328179 CNY
33490 CNY
lcc0602
거래 100 | 피드백 점수 100%
1000-5000 CNY
33903.24 CNY
leohuangjun
거래 2985 | 피드백 점수 99%
30000-500000 CNY
33975.46 CNY
jianghushan
거래 166 | 피드백 점수 100%
30000-135151 CNY
34008 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식