Sell Bitcoin in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
AL
alsb51.cc
거래 62 | 피드백 점수 93%
500-8500 CNY
25969.48 CNY
HO
hoom
거래 5475 | 피드백 점수 99%
1000-30000 CNY
25915 CNY
DA
dailibao
거래 700 | 피드백 점수 99%
100-5000 CNY
25688.66 CNY
CX
cxzjh
거래 426 | 피드백 점수 97%
2000-10000 CNY
25634.55 CNY
LC
lcc0602
거래 116 | 피드백 점수 98%
2000-10000 CNY
25039.42 CNY
EX
excoins
거래 38 | 피드백 점수 100%
1000-1000000 CNY
21898.86 CNY
NP
npnztaha
거래 2 | 피드백 점수 100%
1000-10000 CNY
20000 CNY
중국,전부 가상화폐,위챗페이