Sell Bitcoin in 베네수엘라

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
ZI
zizzou
거래 1 | 피드백 점수 0%
30000-100000 VES
6300000 VES
ET
etb01
거래 32 | 피드백 점수 100%
50-120000 VES
6000000 VES
OM
omgktl.cc
거래 0 | 피드백 점수 0%
50-10000 VES
581049.72 VES
베네수엘라,전부 가상화폐,전부 지불방식