Sell Bitcoin Cash in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
BT
btcbryshanj
거래 3 | 피드백 점수 100%
100-678 CNY
665.68 CNY
WA
wangyanqing
거래 137 | 피드백 점수 97%
300-20000 CNY
664.76 CNY
XU
xuzihong
거래 154 | 피드백 점수 99%
300-20000 CNY
659.37 CNY
HE
heweiwei
거래 139 | 피드백 점수 98%
1000-10000 CNY
632.4 CNY
YX
yxrgtq.cc
거래 3 | 피드백 점수 100%
500-15000 CNY
608.98 CNY
SZ
szs731114
거래 779 | 피드백 점수 98%
500-10000 CNY
599.13 CNY
LI
lixiaolong289
거래 51 | 피드백 점수 100%
5000-30000 CNY
559.09 CNY
FA
fabio520
거래 93 | 피드백 점수 98%
100-2000 CNY
544.66 CNY
WA
wanglewei
거래 62 | 피드백 점수 100%
5000-10000 CNY
521.78 CNY
WO
woshiyy
거래 19 | 피드백 점수 94%
50-4000 CNY
380.34 CNY
ZJ
zj19880303
거래 501 | 피드백 점수 98%
50-5000 CNY
380.28 CNY
JO
jorsure
거래 9 | 피드백 점수 100%
500-501 CNY
337.69 CNY
CH
chenshuai110
거래 2 | 피드백 점수 100%
100-20000 CNY
326.8 CNY
WH
whywhy
거래 980 | 피드백 점수 97%
1000-5000 CNY
272.33 CNY
JI
jinge
거래 2 | 피드백 점수 100%
500-2000 CNY
108.93 CNY
중국,전부 가상화폐,알리페이