Sell USDT in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
CO
coineth
거래 782 | 피드백 점수 98%
20000-60000000 CNY
6.9 CNY
HU
hujuliang
거래 340 | 피드백 점수 99%
1000-100008 CNY
6.9 CNY
ER
eric99
거래 4 | 피드백 점수 100%
5000-10000 CNY
6.9 CNY
AB
abily
거래 2489 | 피드백 점수 99%
1000-100008 CNY
6.88 CNY
QQ
qqqqpppp
거래 2460 | 피드백 점수 99%
10000-850000 CNY
6.87 CNY
WH
whaoz
거래 778 | 피드백 점수 99%
500-58000 CNY
6.87 CNY
GA
gaomingli
거래 62 | 피드백 점수 100%
3000-150000 CNY
6.87 CNY
ET
eth888888
거래 1012 | 피드백 점수 98%
10000-1000000 CNY
6.86 CNY
LI
liupingyang
거래 75 | 피드백 점수 100%
100000-1300000 CNY
6.86 CNY
HA
happyjixin
거래 136 | 피드백 점수 97%
20000-1500000 CNY
6.85 CNY
FA
fabio520
거래 7 | 피드백 점수 100%
88-6666 CNY
6.84 CNY
ZH
zhouxb
거래 18 | 피드백 점수 100%
50-5000 CNY
6.84 CNY
PA
paytochina
거래 40 | 피드백 점수 100%
100-10000 CNY
6.84 CNY
YE
yezi2025
거래 823 | 피드백 점수 99%
1000-50000 CNY
6.83 CNY
ZH
zhouxb
거래 18 | 피드백 점수 100%
50-5000 CNY
6.83 CNY
LI
lin15994933659
거래 459 | 피드백 점수 95%
1000-1000000 CNY
6.81 CNY
WH
whaoz
거래 778 | 피드백 점수 99%
100-100000 CNY
6.79 CNY
AB
abily
거래 2489 | 피드백 점수 99%
100-120008 CNY
6.79 CNY
OG
ogzfy1
거래 5 | 피드백 점수 100%
2000-30000 CNY
6.76 CNY
QQ
qqqqpppp
거래 2460 | 피드백 점수 99%
500-50000 CNY
6.73 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식