Sell Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
HE
heweiwei
거래 389 | 피드백 점수 98%
5000-10000 CNY
22107.63 CNY
JU
junc
거래 74 | 피드백 점수 98%
100-600 CNY
22036.92 CNY
SY
sy639
거래 43 | 피드백 점수 97%
5000-10000 CNY
22012.62 CNY
HT
htldyp
거래 9920 | 피드백 점수 98%
1000-30000 CNY
21935.29 CNY
FE
fengg
거래 487 | 피드백 점수 99%
10000-33000000 CNY
21917.62 CNY
JI
jiaoxuejun
거래 1561 | 피드백 점수 98%
200-6000 CNY
21902.15 CNY
LU
luojiaxin
거래 367 | 피드백 점수 100%
200-1000 CNY
21873.43 CNY
XU
xuan168
거래 281 | 피드백 점수 98%
500-6000 CNY
21873.43 CNY
MM
mmmb
거래 354 | 피드백 점수 99%
50-1000 CNY
21762.95 CNY
LU
luona
거래 435 | 피드백 점수 98%
200-1000 CNY
21762.95 CNY
PA
pannuo
거래 164 | 피드백 점수 98%
500-10000 CNY
21762.95 CNY
JI
jiaoxuejun
거래 1561 | 피드백 점수 98%
100-6000 CNY
21736.44 CNY
WE
weido
거래 104 | 피드백 점수 98%
3500-45000 CNY
21709.93 CNY
VE
vensiary
거래 466 | 피드백 점수 98%
50-10000 CNY
21652.48 CNY
ID
idler921
거래 36 | 피드백 점수 100%
10000-50000 CNY
21652.48 CNY
KD
kdwbtb
거래 60 | 피드백 점수 100%
1000-4000 CNY
21630.39 CNY
CH
changwai666
거래 214 | 피드백 점수 97%
1000-200000 CNY
21544.22 CNY
HR
hr6r
거래 2 | 피드백 점수 100%
4000-50000 CNY
21542.01 CNY
HE
hero787
거래 8 | 피드백 점수 100%
1000-2000 CNY
21431.54 CNY
UG
ugxu
거래 4 | 피드백 점수 100%
3000-5000 CNY
21431.54 CNY
중국,전부 가상화폐,알리페이