Sell Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
yingxiong65
거래 866 | 피드백 점수 99%
2000-10000 CNY
44134.43 CNY
yyangyy
거래 154 | 피드백 점수 98%
1000-4000 CNY
44125.57 CNY
htldyp
거래 8418 | 피드백 점수 98%
1000-200000 CNY
44120 CNY
hanweiguan
거래 386 | 피드백 점수 98%
500-28000 CNY
44070 CNY
gy4800
거래 2920 | 피드백 점수 99%
1000-30000 CNY
44055 CNY
jiaoxuejun
거래 1414 | 피드백 점수 98%
100-10000 CNY
43979.41 CNY
pannuo
거래 116 | 피드백 점수 98%
500-10000 CNY
43979.41 CNY
embracebtc
거래 117 | 피드백 점수 100%
188-8888888 CNY
43974.98 CNY
dailibao
거래 338 | 피드백 점수 99%
100-10000 CNY
43890.84 CNY
luona
거래 419 | 피드백 점수 98%
200-2000 CNY
43800 CNY
qqqqpppp
거래 1101 | 피드백 점수 99%
5000-250000 CNY
43705 CNY
idler921
거래 35 | 피드백 점수 100%
10000-50000 CNY
43403.65 CNY
changwai666
거래 214 | 피드백 점수 97%
1000-200000 CNY
43186.63 CNY
htldyp
거래 8418 | 피드백 점수 98%
1000-200000 CNY
43182.2 CNY
hr6r
거래 2 | 피드백 점수 100%
4000-50000 CNY
43182.2 CNY
kdwbtb
거래 56 | 피드백 점수 100%
1000-4000 CNY
43000 CNY
ugxu
거래 4 | 피드백 점수 100%
3000-5000 CNY
42960.76 CNY
youfu
거래 1 | 피드백 점수 0%
100-2000 CNY
42960.76 CNY
wangyanqing
거래 14 | 피드백 점수 100%
1000-47000 CNY
42380.57 CNY
szaiqiqi
거래 156 | 피드백 점수 98%
1000-20000 CNY
42074.97 CNY
중국,전부 가상화폐,알리페이