Sell Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
lewis
거래 47 | 피드백 점수 97%
50-5000 CNY
38937.2 CNY
chenchao19900118
거래 3120 | 피드백 점수 99%
1000-13000 CNY
38888 CNY
gy4800
거래 2963 | 피드백 점수 99%
1000-30000 CNY
38888 CNY
dailibao
거래 375 | 피드백 점수 99%
100-10000 CNY
38835.59 CNY
jiaoxuejun
거래 1443 | 피드백 점수 98%
300-13500 CNY
38828.07 CNY
hanweiguan
거래 414 | 피드백 점수 98%
100-5000 CNY
38685.07 CNY
luojiaxin
거래 350 | 피드백 점수 100%
200-1000 CNY
38082.97 CNY
ocbicoin
거래 441 | 피드백 점수 99%
2999-54999 CNY
38067.91 CNY
luoqian
거래 95 | 피드백 점수 100%
1000-30000 CNY
38007.7 CNY
htldyp
거래 8776 | 피드백 점수 98%
3000-50000 CNY
37900 CNY
hongbim
거래 1892 | 피드백 점수 98%
5000-55000 CNY
37819.55 CNY
jiaoxuejun
거래 1443 | 피드백 점수 98%
100-10000 CNY
37740.52 CNY
gy4800
거래 2963 | 피드백 점수 99%
500-30000 CNY
37653.97 CNY
embracebtc
거래 124 | 피드백 점수 100%
188-8888888 CNY
37386.79 CNY
pannuo
거래 123 | 피드백 점수 98%
500-10000 CNY
37292.71 CNY
luona
거래 419 | 피드백 점수 98%
200-2000 CNY
37255.08 CNY
dequanxiang
거래 20 | 피드백 점수 100%
1000-3800 CNY
37251.31 CNY
idler921
거래 35 | 피드백 점수 100%
10000-50000 CNY
36878.76 CNY
kdwbtb
거래 58 | 피드백 점수 100%
1000-4000 CNY
36841.13 CNY
htldyp
거래 8776 | 피드백 점수 98%
1000-200000 CNY
36803.5 CNY
중국,전부 가상화폐,알리페이