Sell Bitcoin in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
BA
babyl
거래 86 | 피드백 점수 100%
13000-13001 CNY
26413.17 CNY
LU
luoyao17
거래 30 | 피드백 점수 100%
1000-8000 CNY
26148.02 CNY
WH
wh333
거래 895 | 피드백 점수 99%
2000-500000 CNY
26029.88 CNY
WE
weiwei1989
거래 499 | 피드백 점수 99%
30000-150000 CNY
26016.75 CNY
XU
xuan168
거래 404 | 피드백 점수 98%
500-10000 CNY
26000 CNY
WE
weido
거래 173 | 피드백 점수 98%
3500-55000 CNY
25980 CNY
AL
alsb51.cc
거래 48 | 피드백 점수 97%
500-10000 CNY
25888.11 CNY
KD
kdwbtb
거래 69 | 피드백 점수 100%
1000-10000 CNY
25780.48 CNY
GY
gy4800
거래 3071 | 피드백 점수 99%
500-30000 CNY
25775.22 CNY
DA
dailibao
거래 670 | 피드백 점수 99%
100-2000 CNY
25759.47 CNY
CH
chenlis13
거래 13 | 피드백 점수 100%
50-1000 CNY
25727.97 CNY
UP
uptyou
거래 1730 | 피드백 점수 98%
100-30000 CNY
25680.71 CNY
A1
a1122626
거래 28 | 피드백 점수 100%
5000-20000 CNY
25636.08 CNY
JI
jiaoxuejun
거래 1626 | 피드백 점수 99%
100-6000 CNY
25601.95 CNY
LA
laucas
거래 165 | 피드백 점수 100%
50000-300000 CNY
25596.7 CNY
PA
pannuo
거래 171 | 피드백 점수 98%
500-5000 CNY
25596.7 CNY
HR
hr6r
거래 2 | 피드백 점수 100%
4000-50000 CNY
25596.7 CNY
TO
tomlow
거래 0 | 피드백 점수 0%
10000-50000 CNY
25596.7 CNY
HA
haoqiang
거래 1667 | 피드백 점수 99%
5000-200000 CNY
25588.83 CNY
XI
xinyi
거래 11666 | 피드백 점수 99%
2000-30000 CNY
25576 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식