Sell Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
yyangyy
거래 151 | 피드백 점수 98%
1000-5000 CNY
44095.09 CNY
liujl1988
거래 77 | 피드백 점수 98%
500-1254 CNY
44086.24 CNY
htldyp
거래 8408 | 피드백 점수 98%
1000-20000 CNY
44065 CNY
aaab
거래 2949 | 피드백 점수 99%
1000-30000 CNY
44065 CNY
chengxinjiaoyi
거래 9298 | 피드백 점수 99%
10000-150000 CNY
44050 CNY
gy4800
거래 2912 | 피드백 점수 99%
1000-30000 CNY
44045 CNY
tlax365
거래 3949 | 피드백 점수 99%
2000-88888 CNY
44037.55 CNY
kkadon
거래 33 | 피드백 점수 100%
500-2500 CNY
44038.49 CNY
rainxx
거래 29 | 피드백 점수 100%
5000-50000 CNY
44033.12 CNY
qqqqpppp
거래 1095 | 피드백 점수 99%
5000-200000 CNY
44005 CNY
coineth
거래 2720 | 피드백 점수 99%
20000-20000000 CNY
44000 CNY
chenchao19900118
거래 2887 | 피드백 점수 99%
1000-15000 CNY
44000 CNY
canghai12
거래 2872 | 피드백 점수 99%
30000-610000 CNY
43975.58 CNY
hoom
거래 4377 | 피드백 점수 99%
2000-50000 CNY
43971.15 CNY
dailibao
거래 336 | 피드백 점수 99%
100-10000 CNY
43962.3 CNY
bitcoinfans
거래 855 | 피드백 점수 98%
20000-570000 CNY
43957.87 CNY
embracebtc
거래 116 | 피드백 점수 100%
188-8888888 CNY
43949.02 CNY
jiaoxuejun
거래 1409 | 피드백 점수 98%
100-10000 CNY
43913.61 CNY
jim_you
거래 81 | 피드백 점수 100%
10000-20000 CNY
43913.61 CNY
uptyou
거래 1002 | 피드백 점수 98%
100-5000 CNY
43909.18 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식