Sell Bitcoin Cash in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
VI
victorykorean89
거래 25 | 피드백 점수 100%
1000-50000 CNY
867.19 CNY
YE
yexing
거래 3823 | 피드백 점수 99%
5000-200000 CNY
862.58 CNY
HS
hsuyawen
거래 19 | 피드백 점수 100%
3000-6500 CNY
859.36 CNY
XI
xiaoyan
거래 150 | 피드백 점수 99%
3500-200000 CNY
711.12 CNY
EM
embracebtc
거래 27 | 피드백 점수 100%
88-88888888 CNY
587.54 CNY
중국,전부 가상화폐,계좌 이체