Sell Bitcoin Cash in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
yexing
거래 3629 | 피드백 점수 99%
5000-100000 CNY
3276.72 CNY
cxzjh
거래 3 | 피드백 점수 100%
3000-8000 CNY
3261.71 CNY
victorykorean89
거래 17 | 피드백 점수 100%
1000-200000 CNY
3251.7 CNY
a1122626
거래 30 | 피드백 점수 100%
5000-10000 CNY
3230.69 CNY
buybtc
거래 33 | 피드백 점수 100%
1000-49999 CNY
3038.26 CNY
xiaoyan
거래 150 | 피드백 점수 99%
3500-200000 CNY
2983.56 CNY
중국,전부 가상화폐,계좌 이체