Sell Bitcoin Cash in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
H8
h88886
거래 26 | 피드백 점수 100%
1000-5000 CNY
926.43 CNY
FA
fabio520
거래 100 | 피드백 점수 98%
50-318 CNY
924.29 CNY
LE
leslie3784
거래 3444 | 피드백 점수 99%
500-30000 CNY
922.71 CNY
WH
wh333
거래 431 | 피드백 점수 99%
3000-500000 CNY
922.62 CNY
HZ
hzj147
거래 24 | 피드백 점수 95%
50-3000 CNY
917.23 CNY
WA
wangfei371
거래 3 | 피드백 점수 100%
100-5000 CNY
911.37 CNY
LI
liwen
거래 604 | 피드백 점수 98%
500-3000 CNY
910.54 CNY
WA
wangyanqing
거래 193 | 피드백 점수 98%
300-3400 CNY
902.36 CNY
GE
georgegou
거래 7 | 피드백 점수 100%
8000-8100 CNY
898.09 CNY
ZH
zhangbbing
거래 4 | 피드백 점수 100%
50-500 CNY
895.76 CNY
MA
mahdiseyedsalehi
거래 14 | 피드백 점수 100%
500-1500 CNY
884.52 CNY
MA
maxuan
거래 338 | 피드백 점수 99%
100-2000000 CNY
861.29 CNY
LJ
lj1688
거래 34 | 피드백 점수 100%
100-2000 CNY
856.56 CNY
XU
xuzihong
거래 194 | 피드백 점수 99%
999-19999 CNY
851.17 CNY
XU
xulin
거래 69 | 피드백 점수 100%
1000-5000 CNY
850.89 CNY
DW
dwly
거래 49 | 피드백 점수 100%
1000-10000 CNY
817.72 CNY
WA
wangfang22
거래 119 | 피드백 점수 99%
700-2100 CNY
700 CNY
ZJ
zj19880303
거래 501 | 피드백 점수 98%
50-5000 CNY
648.71 CNY
JO
jorsure
거래 9 | 피드백 점수 100%
500-501 CNY
576.05 CNY
CH
chenshuai110
거래 2 | 피드백 점수 100%
100-20000 CNY
557.47 CNY
중국,전부 가상화폐,알리페이