Sell Bitcoin Cash in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
MA
mahdiseyedsalehi
거래 14 | 피드백 점수 100%
500-1500 CNY
854.77 CNY
VI
victorykorean89
거래 25 | 피드백 점수 100%
1000-50000 CNY
854.51 CNY
WA
wangyanqing
거래 193 | 피드백 점수 98%
300-3400 CNY
853.65 CNY
SU
sunguodong
거래 14 | 피드백 점수 91%
500-50000 CNY
853 CNY
HS
hsuyawen
거래 19 | 피드백 점수 100%
3000-6500 CNY
846.79 CNY
XU
xuzihong
거래 194 | 피드백 점수 99%
999-19999 CNY
835.97 CNY
YE
yexing
거래 3830 | 피드백 점수 99%
5000-200000 CNY
835.03 CNY
WH
wh333
거래 419 | 피드백 점수 99%
5000-500000 CNY
832.45 CNY
MA
maxuan
거래 335 | 피드백 점수 99%
100-2000000 CNY
825.59 CNY
JN
jnwcbb.cc
거래 8 | 피드백 점수 100%
200-1000 CNY
800 CNY
LJ
lj1688
거래 31 | 피드백 점수 100%
100-2000 CNY
791.17 CNY
LE
leslie3784
거래 3194 | 피드백 점수 99%
500-30000 CNY
786.11 CNY
XU
xulin
거래 69 | 피드백 점수 100%
1000-5000 CNY
785.94 CNY
DW
dwly
거래 48 | 피드백 점수 100%
1000-10000 CNY
755.3 CNY
XI
xiaoyan
거래 150 | 피드백 점수 99%
3500-200000 CNY
700.72 CNY
WA
wangfang22
거래 119 | 피드백 점수 99%
700-2100 CNY
700 CNY
ZJ
zj19880303
거래 501 | 피드백 점수 98%
50-5000 CNY
599.2 CNY
EM
embracebtc
거래 27 | 피드백 점수 100%
88-88888888 CNY
578.94 CNY
JO
jorsure
거래 9 | 피드백 점수 100%
500-501 CNY
532.08 CNY
CH
chenshuai110
거래 2 | 피드백 점수 100%
100-20000 CNY
514.92 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식