Sell Bitcoin Cash in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
szs731114
거래 711 | 피드백 점수 98%
3000-50000 CNY
3746.82 CNY
wh333
거래 382 | 피드백 점수 99%
3000-500000 CNY
3746.82 CNY
victorykorean89
거래 18 | 피드백 점수 100%
1000-200000 CNY
3741.07 CNY
qqqqpppp
거래 12 | 피드백 점수 100%
3800-200000 CNY
3722.65 CNY
btbdduoduo
거래 448 | 피드백 점수 99%
350-2000 CNY
3722.26 CNY
weisheierge
거래 23 | 피드백 점수 100%
1000-2000 CNY
3721.88 CNY
neko
거래 39 | 피드백 점수 100%
50-4000 CNY
3720.73 CNY
edual
거래 111 | 피드백 점수 98%
800-20000 CNY
3714.59 CNY
mei6407
거래 122 | 피드백 점수 99%
500-30000 CNY
3703.46 CNY
edual
거래 111 | 피드백 점수 98%
888-8888 CNY
3575.31 CNY
a1122626
거래 34 | 피드백 점수 100%
5000-10000 CNY
3500 CNY
buybtc
거래 33 | 피드백 점수 100%
1000-49999 CNY
3495.5 CNY
lw998
거래 1 | 피드백 점수 100%
1000-4000 CNY
3450.61 CNY
renmike2017
거래 20 | 피드백 점수 100%
300-2000 CNY
3410.7 CNY
xulin
거래 65 | 피드백 점수 100%
2000-20000 CNY
3378.85 CNY
tang51587
거래 88 | 피드백 점수 98%
1000-3300 CNY
3320 CNY
zhangjunyao
거래 6 | 피드백 점수 80%
100-2600 CNY
3300 CNY
dwly
거래 41 | 피드백 점수 100%
1000-10000 CNY
3300 CNY
whywhy
거래 977 | 피드백 점수 97%
5000-10000 CNY
3261.44 CNY
zj19880303
거래 500 | 피드백 점수 98%
50-5000 CNY
3060 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식