Buy USDT in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
QQ
qqqqpppp
거래 2829 | 피드백 점수 99%
10000-14145 CNY
6.92 CNY
GA
gaomingli
거래 78 | 피드백 점수 100%
3000-100000 CNY
6.95 CNY
CO
cosmo
거래 75 | 피드백 점수 98%
200-833 CNY
7 CNY
YU
yuan989
거래 121 | 피드백 점수 100%
7000-58476 CNY
7 CNY
GA
gaomingli
거래 78 | 피드백 점수 100%
5000-150000 CNY
7.05 CNY
EM
embracebtc
거래 109 | 피드백 점수 97%
88-1517 CNY
7.06 CNY
WA
wangzhaoyan
거래 19 | 피드백 점수 86%
1000-5000 CNY
7.15 CNY
ZM
zmwtf
거래 0 | 피드백 점수 0%
100-1455 CNY
7.15 CNY
LI
liyingqiu
거래 737 | 피드백 점수 100%
50-296 CNY
8.7 CNY
WJ
wjt5213005
거래 14 | 피드백 점수 100%
500-1489 CNY
50 CNY
LY
lybm
거래 3 | 피드백 점수 100%
100-2109 CNY
2109 CNY
중국,전부 가상화폐,계좌 이체