Buy USDT in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
coco0318
거래 1 | 피드백 점수 0%
3000-3200 CNY
6.92 CNY
zcy131419
거래 0 | 피드백 점수 0%
1000-4146 CNY
6.93 CNY
eth888888
거래 739 | 피드백 점수 98%
5000-60627 CNY
6.93 CNY
qqqqpppp
거래 1516 | 피드백 점수 99%
2000-21631 CNY
6.94 CNY
changwai666
거래 5651 | 피드백 점수 98%
10000-147674 CNY
6.94 CNY
abily
거래 1341 | 피드백 점수 98%
1000-81071 CNY
6.94 CNY
whaoz
거래 261 | 피드백 점수 100%
500-8975 CNY
6.94 CNY
yezi2025
거래 543 | 피드백 점수 100%
500-38807 CNY
6.94 CNY
abily
거래 1341 | 피드백 점수 98%
1000-81304 CNY
6.96 CNY
szwjljfq123
거래 70 | 피드백 점수 100%
500-2000 CNY
6.96 CNY
whaoz
거래 261 | 피드백 점수 100%
1000-9027 CNY
6.98 CNY
xixihahaxixihaha
거래 179 | 피드백 점수 92%
100-2200 CNY
6.98 CNY
coiniverse
거래 22 | 피드백 점수 100%
2000-2157 CNY
7 CNY
ningbaobao
거래 55 | 피드백 점수 100%
3000-192314 CNY
7 CNY
zhoukeke
거래 1 | 피드백 점수 100%
200-201 CNY
7.1 CNY
jinsuilong
거래 2 | 피드백 점수 100%
100-282 CNY
7.1 CNY
zhj34008604834
거래 45 | 피드백 점수 100%
50-7693 CNY
7.1 CNY
zjnuwei
거래 2 | 피드백 점수 100%
200-407 CNY
7.11 CNY
gj413491
거래 21 | 피드백 점수 100%
5000-20000 CNY
7.11 CNY
coincollector
거래 2 | 피드백 점수 100%
50-1596 CNY
7.13 CNY
중국,전부 가상화폐,알리페이