Buy Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
liusansi634
거래 336 | 피드백 점수 100%
1000-10000 CNY
45320 CNY
banjiaojiu
거래 33 | 피드백 점수 100%
5000-5100 CNY
46000 CNY
shmilydood
거래 1184 | 피드백 점수 99%
100-1000 CNY
46384.09 CNY
bocai
거래 237 | 피드백 점수 99%
100-12424 CNY
48519.8 CNY
excoins
거래 38 | 피드백 점수 100%
200-40531 CNY
50850.06 CNY
ynl25814850
거래 6 | 피드백 점수 100%
5000-9000 CNY
55555.89 CNY
fanwangshu0318
거래 3 | 피드백 점수 100%
50-687 CNY
60200 CNY
tanchiauwei
거래 9 | 피드백 점수 100%
4200-4250 CNY
61990 CNY
중국,전부 가상화폐,위챗페이