Buy Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
zsyx
거래 16 | 피드백 점수 100%
500-1000 CNY
43100 CNY
lyfkongguyoulan
거래 32 | 피드백 점수 100%
30000-100000 CNY
58000 CNY
aliilter
거래 13 | 피드백 점수 100%
50-135116 CNY
74089.99 CNY
tower
거래 6 | 피드백 점수 100%
500-2000 CNY
80000 CNY
mr81kb
거래 1 | 피드백 점수 100%
1000-5000 CNY
80000 CNY
ljtist
거래 3 | 피드백 점수 100%
50-100 CNY
130000 CNY
중국,전부 가상화폐,예금