Buy Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
weido
거래 14 | 피드백 점수 100%
3000-28000 CNY
44330.17 CNY
htldyp
거래 8380 | 피드백 점수 98%
2000-73637 CNY
44415 CNY
chenchao19900118
거래 2867 | 피드백 점수 99%
1000-16027 CNY
44415 CNY
aaab
거래 2940 | 피드백 점수 99%
1000-6000 CNY
44415 CNY
qqqqpppp
거래 1082 | 피드백 점수 99%
5000-150000 CNY
44420 CNY
saixin
거래 495 | 피드백 점수 100%
5000-64440 CNY
44460 CNY
yanxiao80001
거래 31 | 피드백 점수 100%
500-1381 CNY
44468 CNY
lucifering
거래 267 | 피드백 점수 99%
1000-4418 CNY
44480.01 CNY
liuzhanlei
거래 94 | 피드백 점수 100%
2000-20000 CNY
44800 CNY
xyling
거래 5 | 피드백 점수 100%
50-308 CNY
44800 CNY
zhouwei0510
거래 75 | 피드백 점수 100%
2000-2080 CNY
44900 CNY
jiaoxuejun
거래 1408 | 피드백 점수 98%
200-11000 CNY
44920.71 CNY
kevin01
거래 124 | 피드백 점수 100%
200-5000 CNY
44951.56 CNY
lanhuichan
거래 31 | 피드백 점수 100%
200-1000 CNY
44951.56 CNY
gy4800
거래 2909 | 피드백 점수 99%
300-9860 CNY
44987 CNY
wnj8638
거래 13 | 피드백 점수 100%
5000-10000 CNY
45000 CNY
dailibao
거래 331 | 피드백 점수 99%
100-15000 CNY
45123.44 CNY
htldyp
거래 8380 | 피드백 점수 98%
1000-74872 CNY
45160 CNY
ntsc123
거래 42 | 피드백 점수 100%
1000-2596 CNY
45361.42 CNY
qqqqpppp
거래 1082 | 피드백 점수 99%
5000-163908 CNY
45405 CNY
중국,전부 가상화폐,알리페이