Buy Bitcoin Cash in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
YE
yexing
거래 3883 | 피드백 점수 99%
5000-42756 CNY
829.68 CNY
YQ
yqh16816868
거래 42 | 피드백 점수 100%
1000-5838 CNY
848.71 CNY
S9
s915338
거래 17 | 피드백 점수 100%
500-6012 CNY
858.87 CNY
LI
liwen
거래 596 | 피드백 점수 98%
100-3268 CNY
1000 CNY
EM
embracebtc
거래 27 | 피드백 점수 100%
88-4038 CNY
1069.88 CNY
WH
whywhy
거래 986 | 피드백 점수 97%
1000-7326 CNY
1219.76 CNY
YA
yaowang3444
거래 2 | 피드백 점수 100%
5000-30000 CNY
2000 CNY
FE
feng6689
거래 7 | 피드백 점수 100%
4490-4491 CNY
9980 CNY
TO
tonyl
거래 37 | 피드백 점수 100%
30000-50000 CNY
12000 CNY
HN
hning
거래 8 | 피드백 점수 100%
6000-10000 CNY
13800 CNY
CH
chenh680886
거래 2 | 피드백 점수 100%
800-4524 CNY
19000 CNY
CH
chenh680886
거래 2 | 피드백 점수 100%
500-4608 CNY
19350 CNY
PE
pealrss
거래 11 | 피드백 점수 100%
10000-70000 CNY
21000 CNY
VI
vivi7
거래 1 | 피드백 점수 100%
5000-499996 CNY
255000 CNY
중국,전부 가상화폐,계좌 이체