Buy Bitcoin Cash in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
neko
거래 39 | 피드백 점수 100%
100-750 CNY
3857.62 CNY
szs731114
거래 710 | 피드백 점수 98%
3000-13920 CNY
3858.39 CNY
gloryyang
거래 27 | 피드백 점수 100%
1428-1429 CNY
3858.39 CNY
waiyan0825
거래 39 | 피드백 점수 94%
1000-7790 CNY
3860.71 CNY
wh333
거래 382 | 피드백 점수 99%
50-51 CNY
3862.25 CNY
yexing
거래 3696 | 피드백 점수 99%
4000-50000 CNY
3870.75 CNY
leslie3784
거래 3045 | 피드백 점수 99%
1000-50000 CNY
3873.06 CNY
btbdduoduo
거래 448 | 피드백 점수 99%
500-1136 CNY
3879.63 CNY
weisheierge
거래 23 | 피드백 점수 100%
1000-2000 CNY
3881.56 CNY
liu1215
거래 7 | 피드백 점수 100%
3000-7072 CNY
3898.94 CNY
vensiary
거래 103 | 피드백 점수 98%
500-10000 CNY
3900.87 CNY
hc34431401
거래 222 | 피드백 점수 99%
1000-41148 CNY
3927.52 CNY
edual
거래 111 | 피드백 점수 98%
3000-11945 CNY
3948.38 CNY
heweiwei
거래 118 | 피드백 점수 98%
3000-8000 CNY
3950 CNY
xulin
거래 65 | 피드백 점수 100%
2000-30000 CNY
3983.91 CNY
rst1979
거래 0 | 피드백 점수 0%
10000-50000 CNY
4000 CNY
zj19880303
거래 500 | 피드백 점수 98%
50-588 CNY
4055.36 CNY
buybtc
거래 33 | 피드백 점수 100%
500-20428 CNY
4090.12 CNY
seeblue1229
거래 1 | 피드백 점수 0%
1000-1029 CNY
4093.99 CNY
lj1688
거래 7 | 피드백 점수 100%
1000-5900 CNY
4133.77 CNY
중국,중국 위안,전부 지불방식