Buy Bitcoin Cash in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
lanzhidan888
거래 1 | 피드백 점수 100%
300-3500 CNY
1686 CNY
wangyanqing
거래 41 | 피드백 점수 100%
2000-20000 CNY
1689.07 CNY
heweiwei
거래 136 | 피드백 점수 98%
3000-7000 CNY
1700.01 CNY
fabio520
거래 85 | 피드백 점수 98%
100-8513 CNY
1700.88 CNY
navy812300
거래 51 | 피드백 점수 100%
5000-9621 CNY
1736.3 CNY
hj914068
거래 5 | 피드백 점수 100%
100-6002 CNY
2413.46 CNY
xuzihong
거래 115 | 피드백 점수 100%
500-5000 CNY
2798 CNY
qq888
거래 20 | 피드백 점수 100%
2000-25580 CNY
2799 CNY
fangqin
거래 102 | 피드백 점수 97%
5730-5732 CNY
2800 CNY
lm123456
거래 6 | 피드백 점수 100%
2999-3000 CNY
2999 CNY
sophia530
거래 3 | 피드백 점수 100%
300-8149 CNY
3000 CNY
lcc0602
거래 59 | 피드백 점수 95%
2000-41530 CNY
3400 CNY
zhou321
거래 92 | 피드백 점수 100%
8000-14176 CNY
3430 CNY
zj19880303
거래 501 | 피드백 점수 98%
50-588 CNY
3700 CNY
huang4503
거래 100 | 피드백 점수 98%
2000-40000 CNY
3700 CNY
zhoujiaheng
거래 9 | 피드백 점수 100%
10000-11022 CNY
3700 CNY
haroonmujahid
거래 11 | 피드백 점수 87%
1000-3975 CNY
3970 CNY
supportyou2018
거래 1 | 피드백 점수 100%
3000-3751 CNY
4200 CNY
hsuyawen
거래 17 | 피드백 점수 100%
5000-6460 CNY
4250 CNY
kkk888
거래 11 | 피드백 점수 100%
1000-8000 CNY
4270 CNY
중국,전부 가상화폐,알리페이