Buy USDT in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
wujianwen
거래 1608 | 피드백 점수 94%
500-78073 CNY
6.94 CNY
ningbaobao
거래 66 | 피드백 점수 100%
50-200000 CNY
6.94 CNY
aaab
거래 321 | 피드백 점수 99%
1000-76178 CNY
6.96 CNY
yezi2025
거래 557 | 피드백 점수 100%
500-67613 CNY
6.97 CNY
embracebtc
거래 17 | 피드백 점수 100%
88-10954 CNY
6.98 CNY
qqqqpppp
거래 1551 | 피드백 점수 99%
5000-92230 CNY
6.99 CNY
changwai666
거래 5661 | 피드백 점수 98%
10000-500831 CNY
6.99 CNY
wangzhe888588
거래 2 | 피드백 점수 100%
200-805 CNY
7.02 CNY
guoli1986001
거래 5 | 피드백 점수 100%
100-2060 CNY
7.1 CNY
baoshiyin
거래 28 | 피드백 점수 100%
2000-18445 CNY
7.13 CNY
zmwtf
거래 0 | 피드백 점수 0%
100-1498 CNY
7.36 CNY
liyingqiu
거래 737 | 피드백 점수 100%
50-296 CNY
8.7 CNY
중국,전부 가상화폐,계좌 이체