Buy Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
EV
evacola
거래 10266 | 피드백 점수 99%
2000-22404 CNY
23100 CNY
BO
bocai
거래 247 | 피드백 점수 99%
100-179 CNY
25648.94 CNY
EX
excoins
거래 38 | 피드백 점수 100%
200-20643 CNY
25898.92 CNY
JA
jack8889
거래 1 | 피드백 점수 100%
1000-4000 CNY
36900 CNY
FA
fanwangshu0318
거래 3 | 피드백 점수 100%
50-687 CNY
60200 CNY
TA
tanchiauwei
거래 9 | 피드백 점수 100%
4200-4250 CNY
61990 CNY
중국,전부 가상화폐,위챗페이