Buy Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
ZJ
zjhazhy
거래 48 | 피드백 점수 95%
1000-3000 CNY
35000 CNY
ZS
zsyx
거래 17 | 피드백 점수 100%
500-1000 CNY
43100 CNY
AL
aliilter
거래 13 | 피드백 점수 100%
50-92694 CNY
50828 CNY
TO
tower
거래 6 | 피드백 점수 100%
500-2000 CNY
80000 CNY
MR
mr81kb
거래 1 | 피드백 점수 100%
1000-5000 CNY
80000 CNY
LJ
ljtist
거래 3 | 피드백 점수 100%
50-100 CNY
130000 CNY
AL
ald12888
거래 15 | 피드백 점수 100%
19000-50000 CNY
145000 CNY
중국,중국 위안,예금