Buy Bitcoin in 중국

닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
ZJ
zjhazhy
거래 48 | 피드백 점수 95%
1000-3000 CNY
35000 CNY
SU
su11
거래 3 | 피드백 점수 100%
200-258 CNY
40000 CNY
ZS
zsyx
거래 17 | 피드백 점수 100%
500-1000 CNY
43100 CNY
AL
aliilter
거래 13 | 피드백 점수 100%
50-92437 CNY
50687.47 CNY
TO
tower
거래 6 | 피드백 점수 100%
500-2000 CNY
80000 CNY
MR
mr81kb
거래 1 | 피드백 점수 100%
1000-5000 CNY
80000 CNY
LJ
ljtist
거래 3 | 피드백 점수 100%
50-100 CNY
130000 CNY
중국,전부 가상화폐,예금