Buy Bitcoin in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
wo2018-888
거래 217 | 피드백 점수 98%
3000-8539 CNY
44578.96 CNY
zhuqing
거래 6 | 피드백 점수 100%
6300-6307 CNY
44707.32 CNY
chenchao19900118
거래 2900 | 피드백 점수 99%
1000-47949 CNY
44850 CNY
qqqqpppp
거래 1101 | 피드백 점수 99%
5000-150000 CNY
44880 CNY
liuzhanlei
거래 94 | 피드백 점수 100%
2000-20000 CNY
44924.19 CNY
tangkai
거래 100 | 피드백 점수 100%
5000-6594 CNY
44924.19 CNY
xyling
거래 5 | 피드백 점수 100%
50-308 CNY
44968.45 CNY
gy4800
거래 2920 | 피드백 점수 99%
300-9748 CNY
44987 CNY
wnj8638
거래 13 | 피드백 점수 100%
5000-10000 CNY
45000 CNY
hanweiguan
거래 386 | 피드백 점수 98%
500-1830 CNY
45100 CNY
jiaoxuejun
거래 1414 | 피드백 점수 98%
200-11000 CNY
45132.22 CNY
kevin01
거래 126 | 피드백 점수 100%
200-4700 CNY
45145.5 CNY
lanhuichan
거래 31 | 피드백 점수 100%
200-1000 CNY
45145.5 CNY
htldyp
거래 8418 | 피드백 점수 98%
1000-2398 CNY
45160 CNY
dailibao
거래 338 | 피드백 점수 99%
100-15000 CNY
45318.11 CNY
qqqqpppp
거래 1101 | 피드백 점수 99%
5000-163479 CNY
45405 CNY
jiaoxuejun
거래 1414 | 피드백 점수 98%
100-11800 CNY
45490.73 CNY
ntsc123
거래 42 | 피드백 점수 100%
1000-2607 CNY
45557.12 CNY
dudexiang
거래 791 | 피드백 점수 100%
100-296 CNY
45699 CNY
luojiaxin
거래 348 | 피드백 점수 100%
200-576 CNY
45700 CNY
중국,전부 가상화폐,알리페이