Buy Bitcoin Cash in 중국
닉네임
지불 방식
지정가
가격
거래
0 수수료
maxuan
거래 316 | 피드백 점수 99%
1000-78569 CNY
2601.75 CNY
zhangjunyao
거래 12 | 피드백 점수 90%
670-676 CNY
3400 CNY
fangqin
거래 100 | 피드백 점수 97%
1000-6497 CNY
3400 CNY
lcc0602
거래 59 | 피드백 점수 95%
2000-20000 CNY
3400 CNY
zhou321
거래 92 | 피드백 점수 100%
8000-14176 CNY
3430 CNY
btbdduoduo
거래 449 | 피드백 점수 99%
500-536 CNY
3450 CNY
qq888
거래 20 | 피드백 점수 100%
3000-7000 CNY
3499 CNY
liwen
거래 559 | 피드백 점수 98%
2000-3268 CNY
3500 CNY
huang4503
거래 100 | 피드백 점수 98%
2000-20000 CNY
3500 CNY
zj19880303
거래 501 | 피드백 점수 98%
50-588 CNY
3700 CNY
zhangjunyao
거래 12 | 피드백 점수 90%
100-755 CNY
3798 CNY
embracebtc
거래 2 | 피드백 점수 100%
88-7933 CNY
3798.88 CNY
vensiary
거래 106 | 피드백 점수 98%
500-10000 CNY
3800 CNY
lj1688
거래 8 | 피드백 점수 100%
1000-1881 CNY
3944 CNY
haroonmujahid
거래 10 | 피드백 점수 85%
1000-3975 CNY
3970 CNY
rst1979
거래 0 | 피드백 점수 0%
10000-50000 CNY
4000 CNY
navy812300
거래 51 | 피드백 점수 100%
5000-22164 CNY
4000 CNY
supportyou2018
거래 1 | 피드백 점수 100%
3000-3751 CNY
4200 CNY
hsuyawen
거래 17 | 피드백 점수 100%
5000-6460 CNY
4250 CNY
kkk888
거래 11 | 피드백 점수 100%
1000-8000 CNY
4270 CNY
중국,전부 가상화폐,전부 지불방식